AGICOA Aliancia

AGICOA Aliancia je jedinečným partnerstvom, ktoré umožňuje efektívny medzinárodný výber a prerozdeľovanie odmien za retransmisiu audiovizuálnych diel.

Partneri Aliancie sa prispôsobujú rôznym požiadavkám národných legislatív, ale uplatňujú spoločné postupy pre konzistentnú a ekonomicky výhodnú správu záujmov nositeľov práv. Jednoduché nahlásenie audiovizuálneho diela umožní výber odmien všade tam, kde funguje kolektívna správa.

Partneri Aliancie majú hlboké znalosti o ich národných vysielacích trhoch. Spojenie záujmov medzinárodných nositeľov práv pridáva významný dôraz pri rokovaniach o kolektívnych licenčných zmluvách s národnými a lokálnymi operátormi. Rovnaké zaobchádzanie so všetkými nositeľmi práv, bez ohľadu na veľkosť, či pôvod, je zaručené.

AGICOA Ľudia

Približne 100 ľudí zo 17 krajín je zúčastnených na správe záujmov nositeľov práv v rámci AGICOA Aliancie. Z nich 45 pôsobí na centrále AGICOA v Ženeve. Zákaznícke a distribučné oddelenie sa stará o klientske portfóliá a sleduje použitia diel, identifikujúc pritom viac ako milión vysielaní ročne. Právne a obchodné oddelenie vyjednáva nové licenčné zmluvy, obnovuje a predlžuje existujúce zmluvy a pomáha nositeľom práv riešiť spory.

Finančné oddelenie spravuje naše fondy, výber a distribúciu, administratívu a ľudské zdroje a operátorov, ktorí dohliadajú na informačné systémy zabezpečujúce tok dát v rámci organizácie a smerom k 9 000 registrovaným nositeľom práv cez IRRIS.

AGICOA Geneva Staff Zamestnanci AGICOA Ženeva

Nahlásiť sa na AGICOA Aliancii Kontaktujte prosím:

AGICOA Alliance AGICOA Alliance